Zapisy do przedszkola


 

INFORMACJA

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (podpisanie umowy)

w terminie od 20 kwietnia 2016r. do 25 kwietnia 2016r

Brak podpisanej woli przez rodziców jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola

 

 

Dyrektor Przedszkola  mgr Ewa Oksiuta

 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, dobrego odpoczynku, smacznego jajka, szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa oraz samych słonecznych, spokojnych i cudownych dni

 Życzę aby Wielkanoc w tym roku, przyszła z sukcesem u boku. Aby żyło się Wam zdrowo, prywatnie i zawodowo. Wielu, wielu chwil radosnych i cudownej, ciepłej wiosny
 

Dyrekcja Przedszkola Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 185/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 3 lutego 2016 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Jarosław Borowski


 

Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI


Zmiany w prawie oświatowym zawiera Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do naszej placówki, którzy chcą aby dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu muszą wypełnić do dnia 19.02.2016r. deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej przez dziecko. Wypełnienie tej deklaracji w terminie gwarantuje dziecku miejsce w naszej placówce w roku szkolnym 2016/17. (Deklaracje dostępne u nauczycielek grup, po wypełnieniu można zwrócić do wychowawczyń lub do dyrektora i intendenta)


Terminy rekrutacji dotyczące dzieci nowych, które będą w tym roku zapisane do przedszkola po raz pierwszy na następny rok szkolny:Terminy zawarte w załączniku

do ZARZĄDZENIA NR 185/16Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych i szkoły podstawowej, dla których Miasto Bielsk Podlaski jest organem prowadzącym.

Czynności rekrutacyjne:


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 29 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym : od 29 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r.2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64).Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 6 kwietnia 2016 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 maja 2016 r. do 17 maja 2016 r.3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychTermin w postępowaniu rekrutacyjnym: 13 kwietnia 2016 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18 maja 2016 r.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (podpisanie umowy z dyrektorem przedszkola)


Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 20 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19 maja 2016 r. do 23 maja 2016 r.5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 27 kwietnia 2016 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 25 maja 2016 r.Wyjaśnienie terminów:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: oznacza zapisy na następny rok szkolny dzieci nowych

Termin w postępowaniu uzupełniającym – oznacza dodatkową rekrutację i dotyczy sytuacji gdy po zapisach w pierwszym terminie, przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. 

Postępowanie rekrutacyjne
dla dzieci ubiegających się o przyjęcie
do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bielsku Podlaskim
na rok szkolny 2016/2017

 

(DOTYCZY DZIECI, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAŁY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016)

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA MOŻNA SKŁADAĆ

OD 29.02.2016 r. DO 23.03.2016 r.

(WNIOSKI DOSTĘPNE U DYREKTORA I INTENDENTA)

 

- Przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatrywane będzie przez komisję rekrutacyjną w wyznaczonym przez dyrektora terminie,

- Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona w placówce 27.04.2016 r.

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Bielsk Podlaski.

 

W przypadku większej liczby dzieci spełniających powyższy warunek niż ilość miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

1)      wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci) – 15 pkt.

2)      niepełnosprawność dziecka – 15 pkt.

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – 15 pkt.

4)      niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – 15 pkt.

5)      niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – 15 pkt.

6)      samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – 15 pkt.

7)      objęcie dziecka pieczą zastępczą – 15 pkt.

 

W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie brane będą pod uwagę kryteria dodatkowe:

 

1)      dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 6 pkt.

2)      dzieci 5 i 4-letnie, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – 6 pkt.

3)      dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola – 4 pkt.

4)      dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym – 4 pkt.

5)      dzieci jednego pracującego rodzica lub uczącego się w systemie dziennym – 2 pkt.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kopia aktu zgonu rodzica dziecka

- oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

- zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce w systemie dziennym

- w przypadku pracy na gospodarstwie rolnym prosimy o dostarczenie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy,

- w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej prosimy o dostarczenie xero dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności.

 

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji, przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, do placówki mogą zostać przyjęte dzieci spoza terenu miasta Bielsk Podlaski.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkujący poza terenem miasta Bielsk Podlaski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w sposób określony dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.

Wnioski źle wypełnione, niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną!

 

 

 

 

 

ZABAWY I ZAJĘCIA NA FERIACH

 

 

 

TABLICA INTERAKTYWNA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. W trosce o optymalny rozwój tych funkcji , w naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną.Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Praca z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu jest odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.
Tablica interaktywna wykorzystywana jest podczas zajęć dydaktycznych, które odbywają się w placówce planowo i zgodnie z rocznym i miesięcznymi planami pracy. Tablica interaktywna dysponuje funkcjami, których nie posiadają żadne inne środki. Jest nieoceniona w pracy z dzieckiem. Pozwala dzieciom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć ,słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych. Tablica interaktywna posiada wiele zalet, spośród, których można wymienić:


– możliwość obserwacji, analizy i syntezy zjawisk, obiektów, w tym także niedostępnych w bezpośredniej percepcji, czyli mikoroskopowych i co jest szczególnie istotne jest, to dostrzegalne i wdziane przez wszystkich uczestników zajęć jednocześnie,
– wzbogacanie prowadzonej aktualnie prezentacji o nowe elementy, które powodują wzrost zainteresowania zajęciami,
– doskonalsze wykorzystanie wszystkich programów multimedialnych, materiałów dydaktycznych poprzez zastosowanie możliwości wykonywania notatek na tzw. stop-klatkach i zapisywanie ich w formie elektronicznej,
– intuicyjność i łatwość obsługi przez dzieci, które podczas manipulowania ikonami z paska zadań same decydują w jaki sposób wykorzystać możliwości urządzenia.


Tablica interaktywna współpracuje z komputerem i i z wysokiej klasy krótkoogniskowym projektorem multimedialnym. Projektor ze względu na swoje właściwości konstrukcyjne nie stwarza najmniejszego zagrożenia dla narządów wzroku. Sama tablica działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą: pisaka lub dotyku. Jego najbardziej istotną cechą jest pełna interreakcja z dzieckiem. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na każdym wyświetlonym na ekranie obrazie. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe.
Metodą wychowania i nauczania w wieku przedszkolnym jest zabawa – praca z tablicą interaktywną umożliwia i zaspakaja tę potrzebę , gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona możliwość aktywnej rozrywki.

Agnieszka Kośko

 

Oto kilka zdjęć tablicy ze spotkania prezentującego możliwości pracy z małym dzieckiem

 

 

 

 

Nr rachunku Rady Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Bielsku Podlaskim

55 80630001 0010 0961 4335 0001

Bank Spółdzielczy w Brańsku

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA Z PORANNEGO KRĘGU

Dnia 22 kwietnia odbyły się zajęcia Porannego Kręgu- stymulacji polisensorycznej według pór roku: „Wiosna wokół nas”. Metoda ta polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody. Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne. Symbole te zmieniają się cyklicznie w zależności od pory roku, stąd nazwa metody. Głównym celem tej metody -oprócz stymulacji wielozmysłowej- jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, któremu służy utworzenie kręgu i ten właśnie rytuał, którego reguły są dzieciom dobrze znane. Każdy element Porannego Kręgu staje się z czasem dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny. Do każdej pory roku przypisany jest inny kolor. Do wiosny należy kolor zielony symbolizujący budzenie się przyrody do życia, tak więc rozkładaliśmy pośrodku zieloną tkaninę i bawiliśmy się z zielonymi chustami w „A kuku”. Każdą porę roku charakteryzuje inny żywioł. Żywioły, czyli ogień, woda, powietrze i ziemia mają charakter polisensoryczny. Wiosną rozbudzaliśmy kanały zmysłowe poprzez kontakt z ziemią- sadziliśmy w niej kwiatki. Rozcieraliśmy glinę na dłoniach, która najpierw jest mokra, śliska i zimna, a później ciepła, szorstka i krucha. Kolejną grupą bodźców były wrażenia smakowe, które zmieniają się cyklicznie wraz z nastaniem kolejnej pory roku. Celem dostarczania tych bodźców jest zwiększanie wrażliwości warg i języka. Ważny jest nie tylko smak, ale i zapach pokarmu. Wiosną podajemy plasterki cytryny bądź lemoniadę- dzieci piły ją przez zakręcone słomki, a potem określały swoje odczucia smakowe. Także każdej porze roku przypisany jest instrument muzyczny, będący źródłem bodźców dźwiękowo – wibracyjnych. Instrumenty wywołują silne wibracje, mogą być odczuwane przy pomocy dotyku, który wspomaga słuch w odbiorze fal akustycznych. Dzieci ilustrowały na bębenku wiosenną opowieść, grały głośno (całą dłonią) i cicho (paluszkami). Bardzo istotnym elementem Porannego Kręgu są bodźce dotykowe- stymulowaliśmy dotyk poprzez masowanie dłoni oliwką zapachową na powitanie. Towarzyszyła temu piosenka, a olejek miał zapach cytrynowy. Taki sam zapach wydzielała lampka zapachowa, którą zawsze zapalamy przed rozpoczęciem zajęć a gasimy pod koniec.

Dzieci w trakcie tych zajęć poznały ciekawostki przyrodnicze, wierszyki i piosenki, odgadywały zagadki obrazkowo- dźwiękowe związane z tematem wiosny.

 

Joanna Pietruczuk

Elżbieta Osipiuk

 

 

 

 

 

 

 Program edukacyjny ,,Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej

Program powstał w 1997r. Ma charakter profilaktyczny i rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci .Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , w których inne osoby palą przy nich. Program kierowany jest do dzieci 5-6 letnich ,uczęszczających do przedszkoli oraz do rodziców , opiekunów i wychowawców. W naszym przedszkolu program jest realizowany od marca 2001r.

Założenia programu:

1.Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2.Program adresowany do dzieci przedszkolnych ,z udziałem rodziców i opiekunów.

3.Program ma charakter profilaktyczny ,ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach ,gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele programu:

1.Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów .

2.Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów ;wydobycie dymu papierosowego .

3.Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego .

4.Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5.Zwiększenie wrażliwości na miejsca ,w których mogą być papierosy.

Zajęcia w grupach miały charakter warsztatowy.

Barbara Moczulska

 

   

 

 

                             

Dookoła jesień- widzę, słyszę, czuję.

Wzorem ubiegłego roku wznowiony został cykl zajęć prowadzonych metodą Porannego Kręgu. Zajęcia Porannego Kręgu tworzone są zgodnie z kalendarzowym rytmem przyrody, czyli pór roku i charakterystycznych dla nich zjawisk atmosferycznych: żywiołów, wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych, smakowych i termicznych. Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka, wpływają one na proces uczenia się i poznawania. Różnorodne zabawy zmysłowe są najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym, co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury. Każdą porę roku charakteryzuje inny kolor, zapach, smak, żywioł i instrument muzyczny. I tak jesienią na zajęciach słuchamy szumu wiatru oraz imitujemy jego podmuch. Efekt działania powietrza demonstrujemy także na przykładzie instrumentów muzycznych, takich jak flety czy dzwonki rurowe. Stymulujemy węch zapachem lawendy, która łagodzi napięcia, uspokaja, wzmacnia. Barwą jesieni jest kolor żółty, kojarzy się z radością życia, ciepłem serca - jest to kolor dojrzałych owoców i spadających liści. Wykorzystujemy dary jesieni: jabłka, kasztany, szyszki, orzechy, żołędzie itp. Na koniec stosujemy bodźce smakowe, których celem jest zwiększenie wrażliwości warg i języka- łyżeczkę miodu lub kremu orzechowego. Istotnym celem Porannego Kręgu jest budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych relacji między terapeutą a dzieckiem oraz dzieci ze sobą nawzajem.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor , Rada Pedagogiczna oraz dzieci Przedszkola Nr 3z Oddziałami Integracyjnymi

składają serdeczne podziękowania Firmie UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim

za pomoc i wsparcie w utworzeniu gabinetów terapeutycznych do pracy z dziećmi

o specjalnych potrzebach edukacyjnych

DZIĘKUJEMY!

 

   

 

 

"Żywienie a zachowanie. Rola witaminy D w podnoszeniu odporności".

 

Dnia 3 października 2014 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszym przedszkolu dr hab. n. med. Jolantę Wasilewską pracującą w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UMB. Pani docent jest znana w kraju i zagranicą, a jej dorobek naukowy wyrasta z zainteresowania tematem roli rodzaju i sposobu żywienia oraz zaburzeń przewodu pokarmowego w patogenezie różnych chorób u dzieci. Istnieją bowiem wzajemne zależności między procesem odżywiania dziecka, funkcjonowaniem jego przewodu pokarmowego a zachowaniem (zmianami w sferze behawioralnej). Pani docent zwróciła uwagę na to, że 80% odporności każdego człowieka zlokalizowana jest w przewodzie pokarmowym. Człowiek często choruje gdyż spada odporność w wyniku zmiany flory jelitowej. Niewłaściwa dieta to wzdęcia, zaparcia, biegunki. Bardzo ważne jest abyśmy zadbali poprzez dobre odżywianie,  styl życia aby bakterie były właściwe. Układ odpornościowy zależy od stężenia w organizmie wit. D 3 ( nie wiemy w ogóle że musimy ją uzupełniać). Najlepszym źródłem wit. D jest olej lniany, jest on też kopalnią kwasów omega 3 i omega 6. Nie należy sięgać po złożone preparaty witaminowe. Lepsza jest naturalna suplementacja, np. w przypadku żelaza- zupa buraczkowa. Przewlekła infekcja objawia się tym, że dziecko przestaje jeść. A bywa tak, że w jedzeniu, które dziecko dostaje, brakuje witamin albo jelito je nie wchłania. Pewne preferencje, upodobania żywieniowe świadczą o jakiejś diagnozie. Powinniśmy zadbać o to, żeby jeść jak najwięcej zup- wywaru z pietruszki, selera, marchewki, a także pestek z dyni i kaszy jaglanej, które są pokarmami przeciw pasożytniczymi. Jak łatwo „zrobić” sobie pasożyta? Wystarczy pójść do toalety i nie umyć rąk przed jedzeniem. Dzisiaj nie powinno być już pasożytów ale one są. Im więcej cukrów- tym większe ryzyko pasożytów. Często niewłaściwa flora jelitowa- bakteria Clostridium czy grzybica- candida poprzedzają pojawienie się autyzmu. Oleje szlachetne są doskonałe dla dzieci z autyzmem, natomiast należy odstawić cukier i gluten. Witaminy A, D, E, K to tłuszcze znajdujące się w olejach, więc powinny być one w naszym menu na co dzień. Źródło dobrych bakterii to kiszona kapusta czy kiszone ogórki ( kwas mlekowy) Bardzo ważną rolę odgrywają probiotyki, należy je stosować przez 4 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Pani pediatra podkreśliła też ogromne znaczenie ziół: rumianku, pokrzywy, skrzypu, dziurawca itp.

Dziękujemy bardzo Pani Docent za  zalecenia, za zaangażowanie w proces leczenia, dużą chęć niesienia pomocy. Życzymy  dużo sił, dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego!

Joanna Pietruczuk

Spotkanie odbyło się przy wsparciu finansowym Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej.

 

                        

  

METODY PRACY WYKORZYSTYWANE W PRZEDSZKOLU.

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu stosują nowoczesne metody pracy. Pozwalają one wspierać rozwój dzieci w różnych sferach. Wiadomo, że każde dziecko ma swoje indywidualne tempo rozwoju a często temu rozwojowi towarzyszą różnego typu zaburzenia (mikrodeficyty). Odpowiednio dobrane metody pracy prowadzą do wyrównania  występujących u dzieci dysharmonii rozwojowych. Umiejętności do pracy tymi metodami nauczyciele zdobyli na różnego typu kursach, szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych. Aby pracować daną metodą ważne jest przygotowanie metodyczne nauczycieli, i odpowiedni zasób w pomoce dydaktyczne.

Do najczęściej stosowanych metod należą:

- metoda Dobrego Startu

- metoda wczesnej nauki czytania I. Majchrzak

- metoda Pedagogiki Zabawy

- metoda Muzykoterapii

- metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- metoda czynnościowego nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

- metoda Paula Dennisona

- metoda M. Montessori

- elementy metody werbo- tonalnej

-Alternatywne Metody Komunikacji

-Programy Aktywności "Świadomość ciała, kontakt i komunikacja" Ch. Knilla

-Stymulacja Polisensoryczna wg pór roku- Poranny Krąg

-"Wzory i Obrazki" M. Frostig i D.Horne

-Elementy Terapii Taktylnej wg S.Masgutowej

-Techniki HANDLE

-ćwiczenia z Terapii Ręki

-Bajkoterapia

 

KĄCIK  M. MONTESSORI

 

   Nasze przedszkole we wrześniu 2007r przedszkole otrzymało pomoce do pracy metodą M. Montessori  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są one zgromadzone w specjalnie urządzonym kąciku z którego  korzystają  dzieci z różnych grup wiekowych.  Pracują tam w małych grupach pod opieką nauczyciela. Mają możliwość wzbogacania wiedzy i ćwiczenia wielu umiejętności.  Zajęcia  rozpoczynają  się od zapoznania dzieci z nazwami pomocy, ułożeniem ich na półkach oraz ze sposobem przygotowania miejsca do pracy: (przenoszenie, rozkładanie , zwijanie dywanika lub podkładki, przynoszenie i odnoszenie pomocy). Dzieci kolejno deklarują nauczycielowi z czym chcą dzisiaj pracować i podejmują samodzielne działanie wg. znanych zasad. Każde pracuje w swoim własnym tempie. W wyborze materiału kierują się indywidualnymi zainteresowaniami i możliwościami. Nauczyciel nie ingeruje w pracę dzieci, lecz bacznie ją obserwuje. Pomoce są tak skonstruowane, że dziecko samodzielnie może sprawdzić czy wykonało pracę prawidłowo. Taki sposób pracy wpływa na rozwój samodzielności dzieci i wiary we własne siły. Po pół roku pracy z materiałem dydaktycznym w kąciku M. Montessori obserwujemy ciągłe zainteresowanie dzieci. Coraz bardziej rozwijają swoją pomysłowość w sposobie wykorzystywania materiałów: tworzą własne wariacje ćwiczeń, często zaskakując nauczyciela. Tutaj sprawdza się główna zasada pedagogiki M. Montessori „Pomóż mi samemu to zrobić”

 Celem metody M. Montessori jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Podstawą metody M. Montessori jest nauczanie wielozmysłowe.

Pomoce do pracy metodą M. Montessori  podzielone są na 5 grup:

I.                    Materiał do ćwiczeń praktycznego dnia

II.                 Materiał sensoryczny

III.               Materiał do mowy

IV.              Materiał do matematyki

V.                 Materiał do edukacji kosmicznej

 

 

 

  

ELEMENTY  METODY - ,,DZIECIĘCA MATEMATYKA” WG E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ

 

 Zajęcie z wykorzystaniem elementów metody ,,Dziecięca matematyka” wg E.Gruszczyk- Kolczyńskiej Głównymi jego celami było: rozszerzanie zakresu liczenia, liczenie z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu ( doliczanie i odliczanie ) oraz przybliżanie dzieciom regularności układu pozycyjnego – konstruowanie ,,stonogi” i liczenie jej nóg. Dzieci wykazały się dużą aktywnością oraz zaangażowaniem w skupianiu uwagi przez dłuższy czas na liczeniu. Pracowały w zespołach i z niezwykłą dokładnością przypinały oraz liczyły klamerki ( ,,nogi stonogi” ). Do wspólnej zabawy przyłączyli się również rodzice. Po zakończonym zajęciu powiesiliśmy matematyczne stonogi, celem wykorzystania ich do innych zabaw. Dzieci były bardzo dumne ze swojej pracy, a zwłaszcza z faktu, że potrafią liczyć w zakresie 100, co nie było łatwym zadaniem. Okazało się jednak, że osiągnęły sukces, bo skonstruowały stonogę przy niewielkim wsparciu rodziców, którzy wyrazili chęć częstszego uczestnictwa w takiego typu zajęciach. Są one niewątpliwie doskonałą okazją nie tylko do wspólnej nauki, ale również wspaniałej zabawy poprzez naukę. Tego właśnie uczy nas pani prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, której wiedzą oraz doświadczeniem w nauczaniu matematyki posiłkujemy się   w codziennej pracy już od wielu lat.

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej. Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dziecka, co też staramy się czynić w naszej codziennej pracy.

Ta nowatorska metoda okazała się przełomem w pokonywaniu trudności związanych z niepowodzeniami w późniejszej nauce szkolnej Z tego też względu już na etapie edukacji przedszkolnej wprowadzamy elementy tej metody od 3-latków począwszy, żeby wyeliminować potencjalne porażki związane z wszelkimi niepowodzeniami. Uczymy w ten sposób dzieci, jak powinny sobie z nimi radzić. Wiek przedszkolny jest znakomitym okresem do rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci – dotyczy to zwłaszcza   6-latków. Ponieważ ważnym zadaniem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom sukcesów w nauce szkolnej, treści matematyczne są   tak dobrane, aby ich realizacja uchroniła przyszłych uczniów przed niepowodzeniami w uczeniu się tego przedmiotu.

 

 

 

 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

  

Zagadnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stanowi jedno z priorytetowych zadań w zakresie opieki, wychowania i edukacji małego dziecka.Istnieje bowiem ogromna potrzeba podejmowania działań mających na celu pomoc dziecku oraz jego rodzinie, szczególnie w pierwszych latach jego życia, gdyż mają one decydujący wpływ na jego dalszy rozwój. W tym okresie występuje wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego, a zarazem większa podatność małego dziecka na stosowane wobec niego działania stymulujące rozwój: poznawczy, motoryczny, społeczny i emocjonalny. Umożliwia to szybsze i lepsze uzyskiwanie efektów pracy z dzieckiem w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji oraz kompensacji występujących u dziecka deficytów. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozumiane jest jako wczesne oddziaływanie stymulujące rozwój dziecka, od momentu rozpoznania zagrożenia do ukończenia siódmego roku życia, uwzględniające jego potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz działania mające na celu wsparcie i pomoc jego rodzinie. W roku szkolnym 2014/2015 wczesnym wspomaganiem rozwoju jest objętych 21 dzieci. Zajęcia będą skierowane na usprawnianiu następujących obszarów funkcjonowania: komunikacja, samoobsługa, sprawność motoryczna, rozwój poznawczy i uspołecznienie. W realizacji programu będą wykorzystywane elementy różnych metod m.in.: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; Programy Aktywności Knillów; Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona; Metody Porannego Kręgu i Muzykoterapii.

 

 

ZESPÓŁ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNY

 

W celu stymulowana rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowania niepowodzeń i ich emocjonalnych konsekwencji powołano zespół korekcyjno – kompensacyjny.

Zajęcia są ukierunkowane na następujące działania:

- rozwijanie sprawności manualnej,

- usprawnianie percepcji wzrokowej,

- usprawnianie percepcji słuchowej,

- rozwijanie umiejętności matematycznych,

- uspołecznienie.

W czasie zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony dziecka, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia odbywają się w formie zabawowej, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych zgromadzonych w przedszkolu oraz kart pracy własnego autorstwa. W czasie zajęć rozwijana jest percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa, sprawność graficzna. Utrwalane są kształty liter i cyfr. W wyniku realizowanych zadań dziecko coraz lepiej funkcjonuje w grupie przedszkolnej, buduje pozytywne relacje z kolegami i nauczycielami, kompensuje braki i zdobywa nowe umiejętności.

 

 

Szanowni Rodzice

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi posiada 5 oddziałów przedszkolnych . Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach  z rytmiki i języka angielskiego oraz w  kołach: plastycznym, teatralnym, i taneczno – wokalnym, gromadzie zuchowej. W przedszkolu działa też gabinet terapeutyczny, w którym terapię prowadzą: logopeda, rehabilitant ruchowy, pedagog  i psycholog.

 

Przedszkole spełni państwa oczekiwania poprzez:

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do skorzystania z naszej oferty. Dla dobra dzieci rozpocznijmy ich kilkuletni pobyt w przedszkolu od pozytywnych wrażeń. Po spotkaniu w przedszkolu wiosną dziecko przyjdzie do znanego mu miejsca jesienią, do przedszkola, które już zna.

 

  

 

OPRÓCZ TEGO  .....

 

  W przedszkolu funkcjonuje   GRUPA WSPARCIA dla rodziców  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzonych przez psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.
Na zasadzie dobrowolności spotkania rodziców  odbywają się raz w miesiącu.

Przedszkole prowadzi działalność psychoedukacyjną. Specjaliści i nauczyciele organizują warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców.

 Od roku 2006 w naszym przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Nasza placówka dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Powołany jest zespół, w skład którego wchodzą, , pedagog i  logopeda . Zespół  dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 

 

Przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez bogatą ofertę zajęć:

 • KOŁO TEATRALNE ,,ISKIERKA"
 • KOŁO PLASTYCZNE ,,BARWINEK"
 • KOŁO TANECZNE "FANTAZJA"
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 • 2 GROMADA ZUCHOWALEŚNE DUSZKI”
 • KOŁO ORIGAMI "MAŁE KÓŁECZKA"


 
 Posiadamy  salę gimnastyczną przystosowaną do prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych.

  Przedszkole tworzy pozytywny wizerunek placówki poprzez:

 • organizowanie uroczystości wewnątrz przedszkolnych
 • uczestniczenie w konkursach recytatorskich, muzycznych, plastycznych organizowanych na terenie miasta  powiatu,  województwa oraz konkursach ogólnopolskich
 • udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych i zdrowotnych
 • udział w przeglądach teatralnych
 • informacje w telewizji i prasie lokalnej
 • udział w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta
 • organizację dni otwartych w przedszkolu
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz instytucjami działającymi na terenie miasta
 • zapewnienie opieki, wychowania i nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • placówka dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

 


 Od 2001r. nasza placówka jest skomputeryzowana:

 • obsługa księgowa i stołówka
 • w gabinecie terapeutycznym zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem edukacyjnym dla dzieci. 
 • w grupach 6-latków są dwa komputery z oprogramowaniem edukacyjnym ,,Kid Smart" z IBM Polska z których korzystają dzieci.


  W czerwcu  2014r. obchodziliśmy 30-lecie naszego Przedszkola, kiedy to zaprezentowaliśmy dorobek placówki zaproszonym gościom.

 W przedszkolu powstała pierwsza w powiecie bielskim Gromada Zuchowa ,,Leśne Duszki", w skład której wchodzą dzieci 5-6 letnie. W okresie wiosennym proponujemy dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola udział w różnych zajęciach edukacyjnych podczas ,,Dni otwartych". Systematycznie współpracujemy z placówkami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  


 Prowadzimy współpracę z :

 

 

 

ŻYCZYMY DZIECIOM, PAŃSTWU I SOBIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY